همکاری با بازاریاب به‌صورت غیرحضوری

گزارش پایداری شرکت مکو (مپنا) با نام «خلق آینده پایدار» منتشر شد

از انــواع وســائط نقلیــه‌ای کــه بــه‌صــورت نمونــه اولیــه در ایــن مرکــز توســعه پیــدا کرده‌انــد، می‌تــوان بــه موتورسـیکلت برقـی بهمـن، خــودروی 405، خـودروی سـراتو، خـودروی پیـکاپ، اتوبـوس برقـی زیمـا و سـایر مـوارد اشـاره نمـود. همکاری مشــترک مکــو بــه نمایندگــی از گــروه مپنــا بــا شــرکت کرمــان موتـور در زمینـه توسـعه خـودرو بـا پلتفـرم برقـی، نویدبخـش معرفــی اولیــن خــودرو ســواری برقــی ایرانــی در آینــده بســیار نزدیــک خواهــد بــود.

به گزارش موتورسیکلت نیوز به نقل از مپنا، از زیرسیسـتم‌هـای اصلـی در بخـش پیشـرانه‌هـای خودروهـای الکتریکـی مـی‌تـوان بـه سیسـتم کنتـرل، درایـو موتـور برقـی و سیسـتم باتریپـک اشـاره نمود. در مســیر توســعه شــارژرهای وســائط نقلیــه برقــی، مکــو در خــرداد مــاه ســال 1398 نخســتین ایســتگاه شــارژ خــودرو برقــی و موتورسـیکلت برقـی ایـران را در بـرج میـلاد شـهر تهـران افتتـاح نمـود و بـه عنـوان تنهـا عضـو اصلـی پروتـکل شـارژ CHAdeMO خاورمیانـه شـناخته شـد. ایـن ایسـتگاه در زمینـی بـه مسـاحت ۷۰۰ مترمربـع در نزدیکـی پارکینـگ طبقاتـی بـرج احـداث شـده اسـت. همچنیـن ایسـتگاه شـارژ پایانـه امـام رضـا (ع) در مشـهد مقـدس نیـز در دی مـاه 1399 افتتـاح شـد.

گزارش پایداری یا ( Sustainability Report)، بیانگر عملکرد و تاثیرات یک سازمان پیرامون سه وجه اصلی مثلث توسعه پایدار شامل جامعه، اقتصاد و محیط زیست است و ارتباط مستقیمی با مفهوم مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تجاری (CSR) دارد. در این راستا گزارش پایداری شرکت مکو با عنوان “خلق آینده پایدار” بر اساس آخرین تغییرات سال ۲۰۲۰ استاندارد GRI و در چارچوب اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، در سطح الزامات جامع (Comprehensive)  تدوین شده است.


بیشتر بخوانید:


این گزارش به صورت داوطلبانه تهیه شده و با هدف ارتقاء شفافیت سازمانی برای تمامی ذینفعان و آشنایی با سازوکارهای مختلف شرکت در راستای پایداری، روایتی از عملکرد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مکو می باشد. مکو با نگاه به آینده و تلاش جهت خلق محصولات نوآورانه و فناورانه در تلاش است تا با ورود به حوزه های کسب و کارهای جدید ارزشی پایدار را برای تمامی ذینفعان ایجاد نماید. انتخاب عنوان خلق آینده پایدار بیانگر تعهد شرکت مکو به تمامی ابعاد پایداری در راهبری کسب و کارها و اشاره به رویکرد تحولی دارد که مکو در توسعه محصولات و خدمات نوآورانه مبتنی بر فناوری های بومی سازی بکار گرفته است.

طی نتایج حاصل شده از این گزارش مدل پایداری سازمان به شرح تصویر استخراج شده و چشم انداز مکو در راستای پایداری با عنوان ” شرکت الگو در پایداری مبتنی بر خلق ارزش مشتـــرک در کشور تا سال ۱۴۰۵″ مدنظر می باشد.

فصل اول این گزارش با عنوان مکو در یک نگاه به معرفی کلی شرکت می‌پردازد. ساختار سایر فصل‌ها بر اساس محورهایی است که بر پایه موضوعات کلیدی پایداری در شرکت شکل گرفته است و هر فصل یک یا چند موضوع کلیدی مرتبط با این محور را گزارش می‌کند.

موضوعات کلیدی شرکت مکو نیز که براساس اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار، نیازها و انتظارات ذینفعان و الگوبرداری بین المللی استخراج شده اند در این گزارش مورد توجه قــــرار گرفته است. حاکمیت شرکتی به عنــــوان بستـــری جهت تعریف و اجرای رویکردها محسوب می‌شود که در فصل دوم به آن پرداخته می‌شود و در ادامه سایــر محورهای کلیـــدی پایداری تحت عناویــــــــن خلق محصول آینده، پرورش نیروی انسانی آینده، پایداری عملکرد و گذار به پایداری محیط زیست ارائه شده است.

دکتر محمدحسین رفان، مدیرعامل شرکت مکو  طی متن سخن با ذی نفعان این گزارش بیان نمودند: « تلاش بنــده و همکارانــم در ایــن گــزارش آن بــوده اســت که کلیــه ذینفعــان بتواننــد از تمامی رویکردهــا و نتایــج شــرکت مکــو در حوزه هــای مرتبــط بــا پایــداری آگاه گردیــده و بازخورهــای خــود را در جهــت بهبــود عملکــرد ایــن شــرکت بــا مــا در میــان گذارند؛ امیــد اســت بتوانیم در کنــار یکدیگــر فردایی بهتــر بســازیم و در جهت ایــران پایــدار گام برداریم.»

برای مطالعه متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.

انتهای پیام/

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا