قیمت موتورسیکلت

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

خبر مهم:

اگر موتورسیکلت چینی را به‌جای ژاپنی و اروپایی بفروشند تکلیف خریدار چیست؟


قیمت محصولات گروه نیرو موتور

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴۰۱/10/10

نام محصول۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۱۱۴۰۱/۰۴/۲۲1401/06/191401/10/10نوع محصول
موتورسیکلت سحر K3 135۳۳,۳۳۰,۰۰۰54,900,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت سحر CGL۳۲,۷۸۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت تریل GY 200۵۱,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ 69,500,00078,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت پرواز K3 125۳۱,۴۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان شکاری ۲۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰56,000,00064,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان شکاری ۱۵۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۹۰۰,۰۰۰54,900,00060,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان RD 135۴۴,۷۰۰,۰۰۰44,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۲۰۰۲۹,۸۵۰,۰۰۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰۳۹,۳۰۰,۰۰۰42,600,00046,900,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۱۵۰۲۷,۳۷۹,۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰۳۸,۲۰۰,۰۰۰41,500,00045,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان K3 125۳۱,۴۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۱۲۵ هندلی۲۶,۱۸۰,۰۰۰۳۱,۶۰۰,۰۰۰۳۱,۶۰۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰39,300,00042,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۱۲۵ استارتی۲۶,۷۷۹,۵۰۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰40,400,00044,600,000دوچرخ بنزینی
موتور اسکوتر Daichi VP 125۳۵,۰۹۰,۰۰۰۴۳,۶۰۰,۰۰۰۴۳,۶۰۰,۰۰۰۵۱,۱۰۰,۰۰۰51,100,00051,100,000دوچرخ بنزینی
موتور اسکوتر Daichi CR 150۳۷,۲۹۰,۰۰۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰54,200,00054,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت راکز ۱۲۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۶۰۰,۰۰۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰75,100,00082,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR200۴۸,۳۷۵,۰۰۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰۷۴,۷۰۰,۰۰۰79,600,00091,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NA180۵۸,۰۳۱,۶۰۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰87,500,000107,800,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy J200۵۳,۰۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰85,200,000103,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy X125۴۵,۱۰۰,۰۰۰۴۸,۱۰۰,۰۰۰۴۸,۱۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰67,200,00067,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy TN110۴۵,۳۲۲,۲۰۰۵۱,۳۰۰,۰۰۰۵۱,۳۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰56,000,00057,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR130۴۰,۱۶۶,۵۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی SF 18097,600,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NH180۶۳,۹۰۶,۷۰۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰94,500,000112,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy JX250۱۴۹,۶۰۲,۵۰۰۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰147,100,000147,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy FX150۶۲,۸۲۷,۶۰۰۷۳,۳۰۰,۰۰۰۷۳,۳۰۰,۰۰۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰84,100,000107,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150۴۰,۰۵۰,۰۰۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰51,500,00051,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150 KLS۴۷,۱۰۰,۰۰۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰۵۲,۶۰۰,۰۰۰52,600,00065,300,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha XMAX250۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰292,200,000337,800,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha R25۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰290,500,000290,500,000324,000,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha MT25۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰273,600,000301,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha XSR 155۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰160,600,000203,300,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha QBIX125۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰111,100,000125,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha NMAX150۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰143,700,000179,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha NMAX150 KLS۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰159,500,000195,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha GrandFilano۸۴,۲۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰120,000,000134,300,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha GrandFilano۹۴,۲۰۰,۰۰۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰135,900,000150,400,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha Aerox 155 ABS192,900,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha Aerox 155166,300,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha WR 155۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰165,100,000204,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha XM King152,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Daichi YD1200 D3موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت Daichi EV 3000۲۹,۸۰۰,۰۰۰موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت Daichi ES 2000موتورسیکلت برقی
موتور برقی Daichi EC 3000۲۹,۸۵۰,۰۰۰موتورسیکلت برقی
موتور برقی Daichi EC 2000۲۴,۱۰۰,۰۰۰موتورسیکلت برقی
منبعنیرو موتور

قیمت محصولات شرکت نیکران موتور پاسارگاد (بنللی)

تاریخ به‌روزرسانی: 1401/06/04

نام محصول۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۱۱۴۰۱/۰۲/۰۴۱۴۰۱/۰۴/۰۱1401/06/04نوع محصول
موتورسیکلت بنللی مدل Leoncino 249۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰136,118,400دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TRK 249۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰۱۱۶,۳۵۷,۷۰۰دوچرخ بنزینی
بنللی مدل 180S۹۰,۲۸۰,۷۰۰90,280,700دوچرخ بنزینی
بنللی مدل Panarea 125۶۸,۵۸۲,۱۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 249 S۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰۱۳۹,۵۲۴,۲۰۰۱۴۷,۰۶۸,۰۰۰۱۴۷,۰۶۸,۰۰۰۱۶۸,۵۰۹,۲۰۰174,053,200دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت کی وی Vieste 249۱۱۶,۸۸۰,۷۰۰۱۳۶,۸۸۳,۲۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 135۵۳,۸۰۰,۰۰۰76,728,700دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 25 N۸۱,۹۰۰,۰۰۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰۸۷,۹۴,۸۱۰۰۹۸,۰۹۴,۰۰۰۹۸,۰۹۴,۰۰۰۱۱۲,۶۴۹,۲۰۰112,649,200دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 15۴۸,۵۰۰,۰۰۰۵۲,۳۶۰,۰۰۰۵۲,۳۶۰,۰۰۰64,162,300دوچرخ بنزینی
بنللی مدل TNT 150۸۰,۵۵۸,۴۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت کی وی مدل CITY 150۳۵,۹۷۰,۰۰۰۴۱,۳۰۰,۰۰۰۴۵,۲۲۳,۰۰۰۴۵,۲۲۳,۰۰۰دوچرخ بنزینی
اسکوتر بنللی مدل SETA 125۵۱,۴۰۰,۰۰۰۴۹,۰۷۸,۱۰۰دوچرخ بنزینی
اسکوتر بنللی مدل VZ 125۵۰,۲۰۰,۰۰۰۵۰,۸۴۰,۵۰۰دوچرخ بنزینی
K6 ENDRO۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
راپیدو مدل A300۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰چهارچرخ بنزینی
اسکوتر برقی مدل SN 1500۲۷,۵۰۰,۰۰۰۲۷,۷۷۵,۰۰۰اسکوتر برقی
اسکوتر برقی مدل GE 900۳۱,۸۰۰,۰۰۰۳۶,۵۸۳,۰۰۰ 36,583,000 اسکوتر برقی
اسکوتر برقی مدل GE 900 (صندوق‌دار)۳۱,۸۰۰,۰۰۰۳۶,۵۸۳,۰۰۰36,583,000اسکوتر برقی
موتورسیکلت کی وی مدل e-zi۴۷,۳۰۰,۰۰۰۴۷,۷۷۳,۰۰۰اسکوتر برقی
منبعنیکران موتور پاسارگاد 1401/06/04

قیمت محصولات شرکت کویر موتور (یکتاز سیکلت کویر)

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

نام محصول۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۱۱۴۰۱/۰۲/۰۴نوع محصول
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 125 (i) هندلی۲۸,۴۴۸,۸۹۳۲۸,۴۴۸,۸۹۳۲۹,۴۷۴,۸۹۳۳۶,۸۰۴,۰۰۰۳۶,۸۰۴,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 125 (i) استارتی۲۹,۱۳۷,۰۹۵۳۰,۱۶۳,۰۹۵۳۰,۱۶۳,۰۹۵۳۷,۵۶۰,۰۰۰۳۷,۵۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کابالرو مدل Flat Track 249۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲۲۸۹,۱۲۷,۰۹۶۲۸۹,۱۲۷,۰۹۶دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری زونتس مدل N2 230 اسپرت۶۶,۷۴۶,۴۵۵۶۶,۷۴۶,۴۵۵۶۶,۷۴۶,۴۵۵۷۵,۶۸۴,۰۰۰۷۵,۶۸۴,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 200 (i) استارتی/دیسکی/اسپرت۳۲,۰۰۴,۰۵۵۳۳,۰۳۰,۰۵۵۳۳,۰۳۰,۰۵۵۴۰,۲۶۰,۰۰۰۴۰,۲۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 200 (i) استارتی/دیسکی۳۲,۷۲۸,۳۵۱۳۲,۷۲۸,۳۵۱۴۰,۲۶۰,۰۰۰۴۰,۲۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی/دیسکی۳۰,۴۲۷,۶۹۸۳۱,۴۵۳,۶۹۸۳۱,۴۵۳,۶۹۸۳۸,۶۴۰,۰۰۰۳۸,۶۴۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی/دیسکی/اسپرت۳۰,۷۱۸,۶۰۰۳۱,۷۴۴,۶۰۰۳۱,۷۴۴,۶۰۰۳۹,۱۸۰,۰۰۰۳۹,۱۸۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی۲۹,۸۵۵,۳۵۸۳۰,۸۸۱,۳۵۸۳۰,۸۸۱,۳۵۸دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت استریت کاواساکی مدل ESTRELLA 24۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲۲۹۸,۲۷۳,۵۵۰۲۹۸,۲۷۳,۵۵۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری موندیال مدل HPS 249۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲۱۷۴,۵۶۷,۶۸۶۱۷۴,۵۶۷,۶۸۶دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت تریل کویر مدل T2 (i) 248 N۵۳,۷۸۲,۱۱۲دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت مینی کویر مدل M1 حجم ۷۰ سی سی۲۸,۶۲۲,۶۶۰۲۸,۶۲۲,۶۶۰۲۸,۶۲۲,۶۶۰۳۱,۰۸۰,۰۰۰۳۱,۰۸۰,۰۰۰مینی موتور بنزینی
موتورسیکلت مینی کویر مدل MT2 حجم ۷۰ سی سی۲۲,۶۳۹,۳۴۷۲۲,۶۳۹,۳۴۷۲۲,۶۳۹,۳۴۷مینی موتور بنزینی
چهارچرخ خیابانی KAYO مدل AU150۶۶,۳۴۹,۱۴۰۶۶,۳۴۹,۱۴۰۶۶,۳۴۹,۱۴۰۷۵,۹۰۰,۰۰۰۷۵,۹۰۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
چهارچرخ خیابانی KAYO مدل AU200۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهار چرخ کاواساکی مدل BRUTE FORCE 300۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهار چرخ کایو مدل A 180۸۱,۷۳۱,۰۳۴۸۱,۷۳۱,۰۳۴۹۴,۲۶۰,۰۰۰۹۴,۲۶۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهارچرخ کایو مدل AU 180۸۶,۸۶۱,۰۳۴۸۶,۸۶۱,۰۳۴۸۶,۸۶۱,۰۳۴۹۹,۶۶۰,۰۰۰۹۹,۶۶۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهارچرخ کایو مدل AY 70۳۴,۴۶۱,۲۶۵چهار چرخ بنزینی
موتورسیکلت چهار چرخ کایو مدل AU 110۴۴,۶۶۹,۷۶۰چهار چرخ بنزینی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES1۳۶,۲۸۲,۲۷۵۳۶,۲۸۲,۲۷۵۳۶,۲۸۲,۲۷۵موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ۱۹۵۸۳۷,۶۵۵,۵۷۳۳۷,۶۵۵,۵۷۳۳۷,۶۵۵,۵۷۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES2 1500۳۲,۸۳۰,۸۰۵۳۲,۸۳۰,۸۰۵۳۲,۸۳۰,۸۰۵موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES5 N 2000۳۷,۹۷۴,۰۰۸۳۷,۹۷۴,۰۰۸۳۷,۹۷۴,۰۰۸موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES6 1500۳۴,۲۳۰,۰۶۳۳۴,۲۳۰,۰۶۳۳۴,۲۳۰,۰۶۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES8 1500۳۱,۵۶۰,۵۰۵۳۱,۵۶۰,۵۰۵۳۱,۵۶۰,۵۰۵موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل EST2 1500۲۷,۳۷۲,۳۰۷۲۷,۳۷۲,۳۰۷۲۷,۳۷۲,۳۰۷موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل EST4 1500موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل iTango 1500۷۰,۴۰۴,۱۳۸۷۰,۴۰۴,۱۳۸۷۰,۴۰۴,۱۳۸موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل iTank۸۴,۲۹۶,۶۶۲ ۸۴,۲۹۶,۶۶۲۸۴,۲۹۶,۶۶۲موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل MAD 1600۳۲,۱۱۹,۵۰۱۳۲,۱۱۹,۵۰۱۳۲,۱۱۹,۵۰۱موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل MAD Truck 1600۴۸,۱۷۶,۶۰۰ ۴۸,۱۷۶,۶۰۰۴۸,۱۷۶,۶۰۰موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی کویر مدل ET1 3000۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸ ۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی سوپر سوکو مدل TC۸۶,۲۳۲,۲۱۶موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی سوپر سوکو مدل TS۷۸,۴۱۸,۸۳۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل CUX 1600۸۱,۹۳۰,۲۷۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل CUX DUCATI 1600۹۳,۵۵۰,۶۱۱موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل TC MAX 5100۱۱۹,۷۵۱,۱۲۰موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل TS P 2000۹۶,۱۵۸,۰۷۴موتورسیکلت برقی
منبعیکتاز سیکلت کویر۱۴۰۱/۰۲/۰۴
نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا