قیمت موتورسیکلت

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

خبر مهم:

اگر موتورسیکلت چینی را به‌جای ژاپنی و اروپایی بفروشند تکلیف خریدار چیست؟


قیمت محصولات گروه نیرو موتور

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴۰۱/۰6/19

نام محصول۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۱۱۴۰۱/۰۲/۰۴۱۴۰۱/۰۴/۲۲1401/06/19نوع محصول
موتورسیکلت سحر K3 135۳۳,۳۳۰,۰۰۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت سحر CGL۳۲,۷۸۰,۰۰۰۳۶,۸۰۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت تریل GY 200۵۱,۰۰۰,۰۰۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰۶۶,۱۰۰,۰۰۰ ۶۶,۱۰۰,۰۰۰ 69,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت پرواز K3 125۳۱,۴۶۰,۰۰۰۳۴,۶۰۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان شکاری ۲۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۸,۰۵۵,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰۵۲,۶۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰56,000,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان شکاری ۱۵۰۳۵,۲۰۰,۰۰۰۳۶,۲۰۶,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰۵۴,۹۰۰,۰۰۰54,900,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان RD 135۴۴,۲۰۰,۰۰۰۴۴,۷۰۰,۰۰۰44,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۲۰۰۲۹,۸۵۰,۰۰۰۳۱,۲۰۰,۰۰۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰۳۴,۹۰۰,۰۰۰۳۹,۳۰۰,۰۰۰۳۹,۳۰۰,۰۰۰42,600,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۱۵۰۲۷,۳۷۹,۰۰۰۲۶,۸۴۰,۶۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰۳۸,۲۰۰,۰۰۰41,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان K3 125۳۱,۴۶۰,۰۰۰۳۴,۶۰۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۱۲۵ هندلی۲۶,۱۸۰,۰۰۰۲۶,۷۰۰,۰۰۰۳۱,۶۰۰,۰۰۰۳۱,۶۰۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰39,300,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت احسان ۱۲۵ استارتی۲۶,۷۷۹,۵۰۰۲۷,۹۰۰,۰۰۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰۳۷,۱۰۰,۰۰۰40,400,000دوچرخ بنزینی
موتور اسکوتر Daichi VP 125۳۵,۰۹۰,۰۰۰۳۶,۱۰۰,۰۰۰۴۳,۶۰۰,۰۰۰۴۳,۶۰۰,۰۰۰۴۷,۷۰۰,۰۰۰۵۱,۱۰۰,۰۰۰51,100,000دوچرخ بنزینی
موتور اسکوتر Daichi CR 150۳۷,۲۹۰,۰۰۰۴۴,۱۰۰,۰۰۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰54,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت راکز ۱۲۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰۵۷,۶۰۰,۰۰۰۶۷,۶۰۰,۰۰۰۷۰,۶۰۰,۰۰۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰75,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR200۴۸,۳۷۵,۰۰۰۵۸,۰۵۰,۰۰۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰۶۳,۹۰۰,۰۰۰۷۱,۷۰۰,۰۰۰۷۴,۷۰۰,۰۰۰79,600,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NA180۵۸,۰۳۱,۶۰۰۶۳,۲۰۰,۰۰۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰۷۲,۴۰۰,۰۰۰۷۸,۵۰۰,۰۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰87,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy J200۵۳,۰۰۰,۰۰۰۶۳,۸۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰85,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy X125۴۵,۱۰۰,۰۰۰۴۶,۳۰۰,۰۰۰۴۸,۱۰۰,۰۰۰۴۸,۱۰۰,۰۰۰۵۲,۶۰۰,۰۰۰۶۷,۲۰۰,۰۰۰67,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy TN110۴۵,۳۲۲,۲۰۰۴۶,۶۱۲,۰۰۰۵۱,۳۰۰,۰۰۰۵۱,۳۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰56,000,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy SR130۴۰,۱۶۶,۵۰۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy NH180۶۳,۹۰۶,۷۰۰۶۵,۷۰۴,۰۰۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰۷۰,۸۰۰,۰۰۰۷۸,۵۰۰,۰۰۰۹۴,۵۰۰,۰۰۰94,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy JX250۱۴۹,۶۰۲,۵۰۰۱۵۳,۸۵۴,۰۰۰۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰۱۴۷,۱۰۰,۰۰۰147,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy FX150۶۲,۸۲۷,۶۰۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰۷۳,۳۰۰,۰۰۰۷۳,۳۰۰,۰۰۰۸۱,۹۰۰,۰۰۰۸۴,۱۰۰,۰۰۰84,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150۴۰,۰۵۰,۰۰۰۴۲,۷۰۰,۰۰۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰۴۵,۹۰۰,۰۰۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰51,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت گلکسی Galaxy CL150 KLS۴۴,۶۰۰,۰۰۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰۴۷,۱۰۰,۰۰۰۵۲,۶۰۰,۰۰۰52,600,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha XMAX250۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰۲۹۲,۲۰۰,۰۰۰292,200,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha R25۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰290,500,000290,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha MT25۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۳۰۰,۰۰۰۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰273,600,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha XSR 155۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰۱۵۱,۳۰۰,۰۰۰۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰۱۶۰,۶۰۰,۰۰۰160,600,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha QBIX125۹۲,۰۰۰,۰۰۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰111,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha NMAX150۹۸,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰143,700,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha NMAX150 KLS۱۲۲,۳۰۰,۰۰۰۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰159,500,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha GrandFilano۸۴,۲۰۰,۰۰۰۹۹,۸۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰120,000,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha GrandFilano۹۴,۲۰۰,۰۰۰۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰135,900,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha Aerox 155دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha Aerox 155دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Yamaha WR 155۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰۱۶۵,۱۰۰,۰۰۰165,100,000دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت Daichi YD1200 D3۲۷,۵۲۰,۰۰۰موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت Daichi EV 3000۲۹,۸۰۰,۰۰۰۳۷,۴۱۰,۰۰۰موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت Daichi ES 2000۳۱,۲۱۸,۰۰۰موتورسیکلت برقی
موتور برقی Daichi EC 3000۲۹,۸۵۰,۰۰۰۳۷,۸۴۰,۰۰۰موتورسیکلت برقی
موتور برقی Daichi EC 2000۲۴,۱۰۰,۰۰۰موتورسیکلت برقی
منبعنیرو موتور۱۴۰۱/۰6/19

قیمت محصولات شرکت نیکران موتور پاسارگاد (بنللی)

تاریخ به‌روزرسانی: 1401/06/04

نام محصول۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۱۱۴۰۱/۰۲/۰۴۱۴۰۱/۰۴/۰۱1401/06/04نوع محصول
موتورسیکلت بنللی مدل Leoncino 249۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰136,118,400دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TRK 249۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰۱۱۵,۳۰۰,۰۰۰۱۱۶,۳۵۷,۷۰۰دوچرخ بنزینی
بنللی مدل 180S۹۰,۲۸۰,۷۰۰90,280,700دوچرخ بنزینی
بنللی مدل Panarea 125۶۸,۵۸۲,۱۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 249 S۱۳۷,۸۰۰,۰۰۰۱۳۹,۵۲۴,۲۰۰۱۴۷,۰۶۸,۰۰۰۱۴۷,۰۶۸,۰۰۰۱۶۸,۵۰۹,۲۰۰174,053,200دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت کی وی Vieste 249۱۱۶,۸۸۰,۷۰۰۱۳۶,۸۸۳,۲۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 135۵۳,۸۰۰,۰۰۰76,728,700دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 25 N۸۱,۹۰۰,۰۰۰۹۰,۶۰۰,۰۰۰۸۷,۹۴,۸۱۰۰۹۸,۰۹۴,۰۰۰۹۸,۰۹۴,۰۰۰۱۱۲,۶۴۹,۲۰۰112,649,200دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت بنللی مدل TNT 15۴۸,۵۰۰,۰۰۰۵۲,۳۶۰,۰۰۰۵۲,۳۶۰,۰۰۰64,162,300دوچرخ بنزینی
بنللی مدل TNT 150۸۰,۵۵۸,۴۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت کی وی مدل CITY 150۳۵,۹۷۰,۰۰۰۴۱,۳۰۰,۰۰۰۴۵,۲۲۳,۰۰۰۴۵,۲۲۳,۰۰۰دوچرخ بنزینی
اسکوتر بنللی مدل SETA 125۵۱,۴۰۰,۰۰۰۴۹,۰۷۸,۱۰۰دوچرخ بنزینی
اسکوتر بنللی مدل VZ 125۵۰,۲۰۰,۰۰۰۵۰,۸۴۰,۵۰۰دوچرخ بنزینی
K6 ENDRO۱۴۹,۹۰۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
راپیدو مدل A300۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰چهارچرخ بنزینی
اسکوتر برقی مدل SN 1500۲۷,۵۰۰,۰۰۰۲۷,۷۷۵,۰۰۰اسکوتر برقی
اسکوتر برقی مدل GE 900۳۱,۸۰۰,۰۰۰۳۶,۵۸۳,۰۰۰ 36,583,000 اسکوتر برقی
اسکوتر برقی مدل GE 900 (صندوق‌دار)۳۱,۸۰۰,۰۰۰۳۶,۵۸۳,۰۰۰36,583,000اسکوتر برقی
موتورسیکلت کی وی مدل e-zi۴۷,۳۰۰,۰۰۰۴۷,۷۷۳,۰۰۰اسکوتر برقی
منبعنیکران موتور پاسارگاد 1401/06/04

قیمت محصولات شرکت کویر موتور (یکتاز سیکلت کویر)

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

نام محصول۱۴۰۰/۰۴/۲۰۱۴۰۰/۰۹/۲۱۱۴۰۰/۱۲/۱۵۱۴۰۱/۰۱/۲۱۱۴۰۱/۰۲/۰۴نوع محصول
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 125 (i) هندلی۲۸,۴۴۸,۸۹۳۲۸,۴۴۸,۸۹۳۲۹,۴۷۴,۸۹۳۳۶,۸۰۴,۰۰۰۳۶,۸۰۴,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 125 (i) استارتی۲۹,۱۳۷,۰۹۵۳۰,۱۶۳,۰۹۵۳۰,۱۶۳,۰۹۵۳۷,۵۶۰,۰۰۰۳۷,۵۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کابالرو مدل Flat Track 249۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲۲۷۴,۶۷۰,۷۴۲۲۸۹,۱۲۷,۰۹۶۲۸۹,۱۲۷,۰۹۶دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری زونتس مدل N2 230 اسپرت۶۶,۷۴۶,۴۵۵۶۶,۷۴۶,۴۵۵۶۶,۷۴۶,۴۵۵۷۵,۶۸۴,۰۰۰۷۵,۶۸۴,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 200 (i) استارتی/دیسکی/اسپرت۳۲,۰۰۴,۰۵۵۳۳,۰۳۰,۰۵۵۳۳,۰۳۰,۰۵۵۴۰,۲۶۰,۰۰۰۴۰,۲۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 200 (i) استارتی/دیسکی۳۲,۷۲۸,۳۵۱۳۲,۷۲۸,۳۵۱۴۰,۲۶۰,۰۰۰۴۰,۲۶۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی/دیسکی۳۰,۴۲۷,۶۹۸۳۱,۴۵۳,۶۹۸۳۱,۴۵۳,۶۹۸۳۸,۶۴۰,۰۰۰۳۸,۶۴۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی/دیسکی/اسپرت۳۰,۷۱۸,۶۰۰۳۱,۷۴۴,۶۰۰۳۱,۷۴۴,۶۰۰۳۹,۱۸۰,۰۰۰۳۹,۱۸۰,۰۰۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری کویر مدل CDI 150 (i) استارتی۲۹,۸۵۵,۳۵۸۳۰,۸۸۱,۳۵۸۳۰,۸۸۱,۳۵۸دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت استریت کاواساکی مدل ESTRELLA 24۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲۲۸۳,۳۵۹,۸۷۲۲۹۸,۲۷۳,۵۵۰۲۹۸,۲۷۳,۵۵۰دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت شهری موندیال مدل HPS 249۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲۱۶۵,۸۳۹,۳۰۲۱۷۴,۵۶۷,۶۸۶۱۷۴,۵۶۷,۶۸۶دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت تریل کویر مدل T2 (i) 248 N۵۳,۷۸۲,۱۱۲دوچرخ بنزینی
موتورسیکلت مینی کویر مدل M1 حجم ۷۰ سی سی۲۸,۶۲۲,۶۶۰۲۸,۶۲۲,۶۶۰۲۸,۶۲۲,۶۶۰۳۱,۰۸۰,۰۰۰۳۱,۰۸۰,۰۰۰مینی موتور بنزینی
موتورسیکلت مینی کویر مدل MT2 حجم ۷۰ سی سی۲۲,۶۳۹,۳۴۷۲۲,۶۳۹,۳۴۷۲۲,۶۳۹,۳۴۷مینی موتور بنزینی
چهارچرخ خیابانی KAYO مدل AU150۶۶,۳۴۹,۱۴۰۶۶,۳۴۹,۱۴۰۶۶,۳۴۹,۱۴۰۷۵,۹۰۰,۰۰۰۷۵,۹۰۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
چهارچرخ خیابانی KAYO مدل AU200۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸۱۲۸,۰۷۰,۰۸۸۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهار چرخ کاواساکی مدل BRUTE FORCE 300۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸۲۴۹,۸۶۷,۵۶۸۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰۲۶۵,۵۰۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهار چرخ کایو مدل A 180۸۱,۷۳۱,۰۳۴۸۱,۷۳۱,۰۳۴۹۴,۲۶۰,۰۰۰۹۴,۲۶۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهارچرخ کایو مدل AU 180۸۶,۸۶۱,۰۳۴۸۶,۸۶۱,۰۳۴۸۶,۸۶۱,۰۳۴۹۹,۶۶۰,۰۰۰۹۹,۶۶۰,۰۰۰چهار چرخ بنزینی
موتور چهارچرخ کایو مدل AY 70۳۴,۴۶۱,۲۶۵چهار چرخ بنزینی
موتورسیکلت چهار چرخ کایو مدل AU 110۴۴,۶۶۹,۷۶۰چهار چرخ بنزینی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES1۳۶,۲۸۲,۲۷۵۳۶,۲۸۲,۲۷۵۳۶,۲۸۲,۲۷۵موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ۱۹۵۸۳۷,۶۵۵,۵۷۳۳۷,۶۵۵,۵۷۳۳۷,۶۵۵,۵۷۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES2 1500۳۲,۸۳۰,۸۰۵۳۲,۸۳۰,۸۰۵۳۲,۸۳۰,۸۰۵موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES5 N 2000۳۷,۹۷۴,۰۰۸۳۷,۹۷۴,۰۰۸۳۷,۹۷۴,۰۰۸موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES6 1500۳۴,۲۳۰,۰۶۳۳۴,۲۳۰,۰۶۳۳۴,۲۳۰,۰۶۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل ES8 1500۳۱,۵۶۰,۵۰۵۳۱,۵۶۰,۵۰۵۳۱,۵۶۰,۵۰۵موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل EST2 1500۲۷,۳۷۲,۳۰۷۲۷,۳۷۲,۳۰۷۲۷,۳۷۲,۳۰۷موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل EST4 1500موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل iTango 1500۷۰,۴۰۴,۱۳۸۷۰,۴۰۴,۱۳۸۷۰,۴۰۴,۱۳۸موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل iTank۸۴,۲۹۶,۶۶۲ ۸۴,۲۹۶,۶۶۲۸۴,۲۹۶,۶۶۲موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل MAD 1600۳۲,۱۱۹,۵۰۱۳۲,۱۱۹,۵۰۱۳۲,۱۱۹,۵۰۱موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی کویر مدل MAD Truck 1600۴۸,۱۷۶,۶۰۰ ۴۸,۱۷۶,۶۰۰۴۸,۱۷۶,۶۰۰موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی کویر مدل ET1 3000۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸ ۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸۱۳۱,۳۴۲,۴۴۸موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی سوپر سوکو مدل TC۸۶,۲۳۲,۲۱۶موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت الکتریکی سوپر سوکو مدل TS۷۸,۴۱۸,۸۳۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل CUX 1600۸۱,۹۳۰,۲۷۳موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل CUX DUCATI 1600۹۳,۵۵۰,۶۱۱موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل TC MAX 5100۱۱۹,۷۵۱,۱۲۰موتورسیکلت برقی
موتورسیکلت برقی سوپر سوکو مدل TS P 2000۹۶,۱۵۸,۰۷۴موتورسیکلت برقی
منبعیکتاز سیکلت کویر۱۴۰۱/۰۲/۰۴
نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا