اولين قانون وسايل نقليه مربوط به چه سالى است؟

به پویش مردمی «موتورسیکلت من ساخت کجاست؟» ملحق شوید. برای اطلاع از دلیل این حرکت اینجا را کلیک کنید.

به گزارش موتورسيكلت نيوز، اولین قانون در زمینه استفاده از وسایل نقلیه درتهران، سال ۱۲۸۵ هجری قمری تدوین شد که در آن به قوانین درشکه‌ها و دوچرخه‌ها اشاره شده بود. 

پس از آن، اولین آئین نامه کامل قاونین راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۱۸ به تصویب رسید. این آئین نامه در ۱۳ فصل و ۱۰۲ ماده تهیه شد و از آن به عنوان مادر قوانین راهنمایی و رانندگی یاد میشود.
پس از سال ها، این آئین نامه با توجه به تغییرات ایجاد شده در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، مورد بازنگری قرار گرفت و در هشتم تیرماه ۱۳۸۴، آئین نامه جدید در ۲۲۳ ماده و ۲ پیوست در ۱۰ فصل به تصویب رسید.

در ادامه مواد فصل سوم آئین نامه راهنمایی و رانندگی را می‌خوانید:

فصل سوم – گواهی‌نامه رانندگی‌
ماده ۲۶- هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید بایدگواهی‌نامه متناسب‌رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد.با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.
ماده ۲۷- انواع گواهی‌نامه‌های رانندگی به شرح جدول پیوست شماره (۱) و توضیحات آناست، که باشرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود:
الف ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت گازی یا موتور گازی
(گواهی‌نامهالف – ۱)
۱- حداقل سن ۱۵ سال تمام
۲- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳- قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورگازی
ب ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت‌های با حجم موتور تا۲۰۰ سی سی (گواهی‌نامه الف -۲)
۱- حداقل سن ۱۷ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳ – قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت مربوط
پ ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت‌های با حجم موتور بالای
فصل ۱ ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی
۳ ـ د ارا بودن گواهی‌نامه موتورسیکلت تا ۲۰۰ سی سی حجم موتور (الف -۲) که حداقل یکسال تمام‌از تاریخ صدور آن گذشته باشد
۴ – قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ت – شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه (گواهی‌نامه ب -۱)
۱ ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳ ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.این نوع گواهی‌نامه‌برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک سالهصادر می‌شود و در مدت یاد شده دارنده‌آن مکلف به رعایت محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای‌
می‌باشد که در صورت رعایت آن‌ها و رعایت مقررات این‌آیین‌نامه و مرتکب نشدن تخلف.به گواهی‌نامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره (۶) این ماده تبدیل خواهدشد.شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهی‌نامه موقت و نحوه تبدیل آن، به موجب
دستورالعملی است که‌به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور، مشخص واعلام می‌گردد.
ث ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه (ب -۲)
۱ ـ حداقل سن ۲۱ سال تمام
۲ ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی‌نامه رانندگی (ب -۱)
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت‌دار پزشکی
۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ج ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه (پ -۱)
۱ ـ حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲ ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی‌نامه رانندگی (ب-۱)
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
چ ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه (پ -۲)
۱ ـ حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲ ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی‌نامه رانندگی (ب -۲)
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط ح ـ شرایطشرکت درآزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه (ت -۱)
۱ ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲ ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی‌نامه رانندگی (پ -۱)
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط
خ ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه (ت -۲)
۱ ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام
۲ ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی‌نامه رانندگی (پ -۲)
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۴ ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
د ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سبکعمرانی وکشاورزی‌
۱ ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام
۲ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳ ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط
ذ ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سنگینعمرانی و کشاورزی‌و وسایل نقلیه فوق سنگین
۱- حداقل سن ۲۳ سال تمام
۲- ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی
۳ – قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه رانندگی و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیهمربوطدرگواهی‌نامه‌های رانندگی ویژه، نوع وسیله نقلیه‌ای که دارنده می‌تواند باآن رانندگی کند، قید می‌شود.
برای رانندگی با وسایل نقلیه ویژه‌ای که سرعت آن‌ها از ۳۰ کیلومتر در ساعت تجاوز‌می‌کند، در شهر‌ها وراه‌های عمومی، علاوه بر داشتن گواهی‌نامه ویژه، داشتن
گواهی‌نامه (پ -۱) نیز ضروری است.
تبصره ۱- در کلیه موارد بالاعلاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دورهآموزش آیین‌نامه ومقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسبمهارت عملی رانندگی، از آموزشگاه‌هایرانندگی مجاز الزامی می‌باشد.
درخواست کنندگان یا دارندگان گواهی‌نامه‌های (ب، پ و ت) که خواستار رانندگی باوسیله نقلیه دارای‌یدک هستند، باید آموزش‌های لازم را کسب نمایند.برای وسایل نقلیه ویژه با توجه به کاربری مربوط، ارائه گواهی کسب مهارت عملکردویژه از مراکز مجازیاد شده الزامی است.
تبصره ۲- راهنمایی و رانندگی می‌تواند در صورت لزوم آزمایش مجدد مقررات راهنمایی ورانندگی راپیش از انجام آزمون مهارت عملی از درخواست کنندگان به عمل آورد.
تبصره ۳- مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سلامت جسمی و روانیدرخواست‌کنندگان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی توسط کارگروهی متشکل‌از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگی‌تعیین می‌گردد (پیوست شماره۲).
تبصره ۴- درکلیه موارد بالاآزمون آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی به صورتنوشتاری و یارایانه‌ای انجام می‌گیرد.
تبصره ۵- مدت اعتبار انواع گواهی‌نامه رانندگی پنج سال است و پس از پایان اعتبارآن و در صورت‌احراز سلامت جسمی و روانی، برای دوره‌های پنج ساله تمدید می‌گردد.برای افرادی که سن آن‌ها بیش از ۷۰ سال تمام باشد، لازم است سلامت جسمی و روانی هردو سال بررسی‌و احراز گردد.
ماده ۲۸- وضعیت ظاهری درخواست کننده (نقص عضو) با گواهی سلامت جسمی و روانی صادرهازمراکز پزشکی مجاز تعیین شده به وسیله افسران کارشناس تطبیق داده می‌شود و درصورت وجود مغایرت‌موضوع به کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی ارجاع می‌گردد.
ماده ۲۹- درخواست کننده هر نوع گواهی‌نامه رانندگی باید مدارکی را که از طرفراهنمایی و رانندگی‌اعلام می‌شود به مراجع آگهی شده ارائه کند.
ماده ۳۰- مندرجات گواهی‌نامه رانندگی شامل نوع و یا پایه و گروه گواهی‌نامهرانندگی، مدت اعتبار، مشخصات راننده (کد ملی)، نام واحد صادرکننده، امضای صادرکننده، شماره مسلسل، تاریخ و شماره‌صدور، عکس درخواست کننده، مهر واحد صدور ومشخصات ضروری دیگر می‌باشد.
ماده ۳۱- هرگاه درخواست کننده گواهی‌نامه رانندگی در آزمایش‌های مربوط موفق گردد.گواهی‌نامه‌رانندگی پس از رویت مدارک لازم صادر و به او تسلیم خواهد شد.دارنده گواهی‌نامه موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر، برای تمدید مدت
اعتبار یاتعویض آن به گواهی‌نامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید.راهنمایی و رانندگی هنگام تمدید یا تعویض گواهی‌نامه، ضمن دریافت گواهی سلامتجسمی و روانی ازدرخواست کننده، می‌تواند آزمون‌های لازم را از وی به عمل آورد.
مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه هنگام کنترل گواهی‌نامه رانندگان موظفند درصورتی که تاریخ‌اعتبار آن سپری شده باشد، گواهی‌نامه رانندگی را با ارائه رسید اخذو پس از اعمال قانون، گواهی‌نامه یاد شده‌را برای تمدید و یا تجدید به ادارهمربوط ارسال نمایند.دارنده گواهی‌نامه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعه به واحد مربوط برای
دریافتگواهی‌نامه رانندگی جدید اقدام نماید.
تبصره ۱- دارندگان گواهی‌نامه پایه بالاتر در گروه مربوط، می‌توانند رانندگیوسایل نقلیه موضوع‌گواهی‌نامه‌های پایه پایین تر، به جز پایه (الف)، را انجامدهند.
تبصره ۲- دستورالعمل نحوه زمانبندی و ضوابط چگونگی انجام آزمونها، تمدید اعتبار.تجدید آزمون‌در صورت مردود شدن درخواست کننده و نحوه و میزان عوارض و مالیات مصوبقابل دریافت و نظایر آن‌از سوی راهنمایی و رانندگی تهیه و به اطلاع عموم رسانده‌می‌شود.
ماده ۳۲- در صورتی که دارنده گواهی‌نامه بخواهد برای دریافت گواهی‌نامه از انواعدیگر اقدام نماید، موظف است در آزمون‌های مربوط شرکت کند.پس از قبول شدن چنانچه گواهی‌نامه قبلی پیش نیاز گواهی‌نامه مورد درخواست باشد، ازدرخواست‌کننده اخذ و گواهی‌نامه جدید صادر و به وی تحویل می‌گردد.
ماده ۳۳- رانندگی با هر نوع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در شهر‌ها و وسایل نقلیهعمومی جاده ای، علاوه بر گواهی‌نامه رانندگی متناسب، حسب مورد، نیازمند داشتنمجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ‌فعالیت صادره از سوی وزارت راه و ترابری‌
می‌باشد.
ماده ۳۴- درصورتی که گواهی‌نامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن‌می‌تواند درخواست‌صدور المثنی نماید.
پس از احراز درستی ادعای درخواست کننده، با دریافت مدارک لازم وگواهی سلامت جسمیو روانیدرخواست کننده و با رعایت ضوابطی که راهنمایی و رانندگی اعلام می‌نماید.گواهی‌نامه المثنی صادر و به وی‌تسلیم می‌گردد.
ماده ۳۵- دارندگان گواهی‌نامه‌های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان)‌می‌توانند تا شش ماه‌پس از ورود در ایران رانندگی نمایند.ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید پیش از سپری شدن مدت یاد شدهگواهی‌نامه خارجی‌خود را به گواهی‌نامه ایرانی تبدیل نمایند.
تبصره – دارندگان گواهی‌نامه رانندگی کشور‌های غیر از متعاهدین کنوانسیون‌های ۱۹۶۸وین (قانون‌الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط بهعلایم راه‌ها ـ مصوب ۱۳۵۴)، بایدترجمه معتبر گواهی‌نامه را همراه داشته باشند.
ماده ۳۶- تبدیل گواهی‌نامه‌های رانندگی معتبر صادر شده از کشور‌های خارجی، که
گواهی‌نامه صادره ازایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب می‌شودو یا آن کشور از متعاهدین کنوانسیون‌های‌۱۹۶۸ وین راجع به مقررات عبور و مرور درراه‌ها و علایم راه‌ها به شمار می‌آید، با رویت اصل گواهی‌نامه‌خارجی و با احرازسلامت جسمی و روانی درخواست کننده صورت می‌پذیرد.در موارد دیگر تبدیل گواهی‌نامه‌های رانندگی با تأیید وزارت کشور صورت می‌پذیرد.
ماده ۳۷- مأموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند برایتبدیل‌گواهی‌نامه‌های خود مدرک مندرج در ماده (۳۵) را از طریق وزارت امور خارجه بهراهنمایی و رانندگی ارسال‌دارند.
ماده ۳۸- صدور گواهی‌نامه مجدد برای کسانی که گواهی‌نامه رانندگی آنان اخذ و یاتوقیف شده باشدممنوع است و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و بهوسیله راهنمایی و رانندگی اخذ وابطال خواهد شد.
ماده ۳۹- راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که گواهی‌نامه رانندگی اشتباه یاناقص صادر شده‌باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص، گواهی‌نامه صحیحرا صادر و به وی بازگرداند.
ماده ۴۰- هرگاه دارنده گواهی‌نامه یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره (۳) ماده (۲۷)را از دست‌بدهد، موظف است حداکثر ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید.راهنمایی و رانندگی دارنده گواهی‌نامه را برای انجام معاینات و آزمایش‌های ضروریپزشکی به مراکزپزشکی مجاز معرفی می‌نماید.در صورتی که نداشتن شرایط و صلاحیت رانندگی ضمن آزمایش جدید محرز گردد، گواهی‌نامهاز وی‌اخذ و گواهی‌نامه متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم‌
می‌شود و در صورت‌نداشتن صلاحیت رانندگی، گواهی‌نامه ابطال می‌گردد.تبصره‌- در صورت کشف نقص عضو موثر، از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیسراه، گواهی‌نامه‌رانندگی اخذ و تا زمان بررسی‌های پزشکی و اعلام امکان صدورگواهی‌نامه مجدد، دارنده گواهی‌نامه حق‌رانندگی ندارد.
ماده ۴۱- در صورتی که راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم و حادثه ساز در یکسال، حدنصاب نمره منفی را دریافت نماید، گواهی‌نامه رانندگی وی به استناد قانوننحوه رسیدگی به تخلفات و اخذجرایم رانندگی ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ، ضبط یا ابطال خواهد شد.
ماده ۴۲- نحوه شرایط و مسؤو صدور گواهی‌نامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلیشهری و حومه، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیکشهر‌های کشور برسد.

انتهای پیام/

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز و درج لینک خبر بلامانع است. در غیر اینصورت حق این رسانه برای پیگرد قانونی محفوظ است.
برای ثبت شکایت از گران‌فروشی‌ها اینجا را کلیک کنید.

پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز

اولین و تنها رسانه برخط اختصاصی موتورسیکلت در ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا